ADAPTACIONS ACCÉS FP ASPIRANTS AMB DISCAPACITAT

 

ANNEX 621: AVÍS

ADAPTACIONS PER A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FP PER A ASPIRANTS AMB DISCAPACITAT.

 

Ordre 16/2016, de 20 de juny, de la Conselleraia d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l’àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana (DOCV 24/05/2016):

 

Article 15: Adaptacions per a aspirants amb discapacitat.

1. “Els aspirants que presenten algún tipus de discapacitat que exigisca condicions específques per al desenvolupament de les proves hauran de manifestar-ho en la sol.licitud d’inscripció i aportar la documentació justificativa de les causes que motiven la petició per mitjà d’un certificat oficial de minusvalidesa emés per l’organisme acreditat corresponent, en què s’informe de les característiques de la discapacitat o trastorn que afecta l’aspirant, juntament amb la proposta dels recursos addicionals que es consideren oportuns”.

2. “Els centres educatius receptors d’aquestes sol.licituds remetran, el mateix dia de la recepció, còpia de les sol.lcituds  i de la documentació, així com un informe del secretari de la comissió avaluadora assessorat pel departament d’orientació sobre la possibilitat d’atenció sol.licitada, a la D.T. amb competències en matèria d’educació corresponent, que tindrà en compte aquesta circumstància a fi de determinar les adaptaciones necessàries i informarà de les que, si és el cas, hauran de realitzar-se a la persona interessada i a la comissió avaluadora corresponent”.

 

 

La Direcció.

RESERVA DE PLACES FP PERSONES AMB DISCAPACITAT

 

ANNEX 609: AVÍS

RESERVA DE PLACES OFERIDES A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.

 

 

Ordre 18/2016, de 1 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l’accés, l’admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional de la Comunitat Valenciana (DOCV 03/06/2016):

 

Art. 6: Reserva de places.

“Per a la determinació de les places vacants en els ensenyamensts impartits en centres docents públics i privats concertats el procediment d'admissió de les quals regula esta ordre, es tindrà en compte el següent:

1. Es reservarà en primer lloc un 5% del total de les places escolars oferides per a les persones amb discapacitat, sense que en cap cas la reserva puga ser inferior a una vacant; en cas de no resultar nombre enter s’arredonirà al nombre enter més pròxim.

En el procediment d'admissió per mitjà de la reserva de discapacitat, l'alumnat haurà de sol·licitar un informe del departament d'orientació del centre sol·licitat en primera opció en què, vist l'informe del titular de la direcció de la família professional del cicle corresponent sobre les capacitats i habilitats requerides per a poder adquirir els objectius finals de capacitació professional, se li informe sobre els resultats d'aprenentatge relacionats amb les competències professionals del títol que, en atenció a la seua discapacitat, podrà aconseguir”.

 

 

La Direcció.

Page 1 of 2