ALUMNAT ADMÉS QUE NO HA FORMALITZAT MATRÍCULA

El punt 11 Procediment de sol·licitud, admissió i matrícula de la resolució de 31 de març de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual s’estableix el calendari i el procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional, publicada al DOGV el 5 d'abril de 2017, diu al seu punt 3.

Matrícula

3.1. Després del procediment d’admissió l’alumnat admés haurà de formalitzar la matrícula en el termini establit en l’annex IV.

3.2. Si l’alumnat admés no formalitza la matrícula en el termini expressat, es considerarà que renuncia a la plaça escolar i la seua plaça es considerarà vacant per renúncia.

3.3. Acabat el termini de matrícula, cada centre publicarà la llista de l’alumnat que, estant en la llista d’admesos, no l’haja formalitzada.

3.4. L’alumnat que no haja obtingut plaça escolar en l’opció sol·licitada en el procediment d’admissió, podrà sol·licitar matrícula en les places vacants que s’hagen produït.

Per la qual cosa i d'acord amb el punt 3.3 aquesta és la llista d'alumnat admés que no ha formalitzat la matrícula i per la qual cosa es considera que renuncia a la plaça (ARXIU ADJUNTAT)

Subcategories

Page 9 of 20